კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მიზნობრივი სესხი

უკან დაბრუნება

იპოთეკური სესხი

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 10,5%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

11.86%-დან GEL / 7.37%-დან USD / 5.24%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

0%-დან

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

იპოთეკა მომავალი მეიჯარეებისთვის

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 10.5%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

11.86%-დან GEL / 7.37%-დან USD / 5.24%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

0%-დან

საშეღავათო პერიოდი

0-6 თვე

შემოსავალი

არსებულ შემოსავალთან ერთად გაითვალისწინება მომავალში მისაღები იჯარის თანხა

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

იპოთეკა საზღვარგარეთ დასაქმებულთათვის

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 10.5%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

11.86%-დან GEL / 7.37%-დან USD / 5.24%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

30%-დან

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

მარტივი იპოთეკა

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 10.5%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

11.86%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

სესხის ვალუტა

GEL

თანამონაწილეობა

20%-დან

შენატანების ისტორია

შენატანებად ითვლება: საბანკო ვალდებულებებზე შენატანები; საბანკო ანაბრებზე განხორციელებული დანამატები; გადახდილი იჯარის თანხები; დეველოპერული კომპანიისთვის (გამყიდველისთვის) გადახდილი თანხები.

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული*)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

იპოთეკური სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 10.5%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

11.86%-დან GEL / 7.37%-დან USD / 5.24%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

10 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანამონაწილეობა

0%-დან

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

სესხი ვალდებულებების გადასაფარად

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

14.50%-დან GEL / 7.37%-დან USD / 5.24%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი*

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული***)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

სუბსიდირებული იპოთეკა მრავალშვილიანებისთვის

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

5.91%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

თანამონაწილეობა

0%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

400 000 USD (ექვ. GEL/EUR)*

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

სუბსიდირებული იპოთეკა ახალშეძენილი შვილის მშობლებისთვის

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

7.71%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი

თანამონაწილეობა

0%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

400 000 USD (ექვ. GEL/EUR)*

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

0.5%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი