კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მომხმარებლის დაცვა

მომხმარებელთა უფლებები

(აღნიშნული ტექსტი მომზადებულია სს „ხალიკ ბანკ საქართველო“-ს „მომხმარებლის პრეტენზიების მიღებისა და განხილვის პროცედურ“-ის შესაბამისად)

 1. კლიენტს უფლება აქვს გამოხატოს თავისი პრეტენზია ბანკის მიერ საბანკო მომსახურების გაწევისას როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით ბანკის ნებისმიერ ფილიალში ან ბანკის სათავო ოფისში. ამასთან, პრეტენზიის ზეპირი ფორმით გამოხატვისას ბანკის თანამშრომელი ვალდებულია კლიენტს შესთავაზოს პრეტენზიის გამოხატვის სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმა.
   
 2. წერილობითი ფორმით გამოხატული პრეტენზიის დროს კლიენტი ავსებს პრეტენზიის ფორმას და თავისი სურვილის შესაბამისად, აბარებს მას ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (კორესპოდენციაზე პასუხისმგებელ პირს) ან ბანკის (სათავო ოფისის) კანცელარიაში.
   
 3. ელექტრონული ფორმის შემთხვევაში კლიენტი ავსებს პრეტენზიის ფორმას ბანკის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე - http://halykbank.ge
   
 4. კლიენტისაგან მიღებულ პრეტენზიებზე მიღებული ვალდებულებები არ ვრცელდება ბანკზე იმ შემთხვევაში, თუ:
  ა) ბანკს წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით უკვე განხილული აქვს იმავე მომხმარებლის იგივე პრეტენზია წერილობითი ფორმით და ადგილი არ აქვს დამატებით მნიშვნელოვან ფაქტებსა და გარემოებებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით;
  ბ) მომხმარებლის პრეტენზია ეხება ბანკის უარს მომხმარებლისთვის ფინანსური პროდუქტის მიწოდებაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ბანკს ეკისრება აღნიშნული ფინანსური პროდუქტის მიწოდების ვალდებულება;
  გ) პრეტენზიის მიზეზს წარმოადგენს შეფერხებები ან უარი მომსახურების გაწევაზე, რომლებიც განპირობებულია მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებით, მათ შორის „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით.
 1. მომხმარებელს პრეტენზიის განხილვის შედეგების შესახებ ეცნობება პრეტენზიის მიღებიდან 1 თვის განმავლობაში (მომხმარებელთან შეთანხმებით და/ან პრეტენზიის დაფიქსირების მეთოდის იდენტურად):

- წერილობითი ფორმის შემთხვევაში - გაეგზავნება დაზღვეული ფოსტით მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე ან გადაეცემა ხელზე.

- ელექტრონული ფორმის შემთხვევაში - გაეგზავნება მომხმარებლის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.