კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

დოკუმენტური ოპერაციების ტარიფები

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ში დოკუმენტურ ოპერაციებსა და საბანკო გარანტიებზე გამოსაყენებელი საკომისიოებისა და პირგასამტეხლოს ტარიფები

1. ადგილობრივი გარანტიები

გაცემა 30 ლარი 
მომსახურება 0.2% თვეში (ყოველთვიურად) 
ცვლილებების შეტანა 50 ლარი თითოეულ ცვლილებაზე 
ავიზირება პასუხისმგებლობის გარეშე 50 ლარი 
მოთხოვნის დაკმაყოფილება თანხის 0.1%, მინ. 30 ლარი 
საფოსტო და/ან სხვა დამატებითი ხარჯები გაწეული ხარჯების შესაბამისად 
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე)

ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1%

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

 

2. საერთაშორისო გარანტიები და სტენდბაი (SB) აკრედიტივები

გაცემა 0.2%, მინ. 120 EUR
მომსახურება 0.1% თვეში (ყოველთვიურად)
0.1-0.2% (ყოველთვიურად)*
ცვლილებების შეტანა 85 EUR თითოეულ ცვლილებაზე
ავიზირება პასუხისმგებლობის გარეშე 150 EUR
დამოწმება შეთანხმებით
ანულირება 100 EUR
მოთხოვნის დაკმაყოფილება თანხის 0.2%, მინ. 70 EUR, მაქს. 500 EUR
საფოსტო და/ან სხვა დამატებითი ხარჯები გაწეული ხარჯების შესაბამისად
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე)

ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1%

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 

3. აკრედიტივები (გარდა სტენდბაი (SB) აკრედიტივებისა) 

გახსნა 0.2%, მინ. 120 EUR
მომსახურება 0.1% თვეში (ყოველთვიურად)
0.1-0.2% თვეში (ყოველთვიურად)*
დოკუმენტების შემოწმება  თანხის 0.2%, მინ. 120 EUR 
ხარვეზი 30 EUR თითოეულ ხარვეზით წარმოდგენილ დოკუმენტების პაკეტზე
ცვლილებების შეტანა 85 EUR თითოეულ ცვლილებაზე
ავიზირება პასუხისმგებლობის გარეშე 150 EUR
დამოწმება შეთანხმებით
ანულირება 100 EUR
მოთხოვნის დაკმაყოფილება თანხის 0.2%, მინ. 70 EUR, მაქს. 500 EUR
საფოსტო და/ან სხვა დამატებითი ხარჯები გაწეული ხარჯების შესაბამისად
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე)

ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1%

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 

4. დოკუმენტური ინკასო 

ავიზირება  20 EUR
დოკუმენტაციის გადაცემა  თანხის 0.2%, მინ. 20 EUR, მაქს. 500 EUR
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე)

ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1%

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 

შენიშვნა: მოცემული ტარიფები ვრცელდება ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. სხვა აქტივებით, მათ შორის საბანკო დეპოზიტით, უზრუნველყოფის შემთხვევაში აღნიშნულ ტარიფს ემატება საპროცენტო სარგებელი, რომლის ოდენობაც განისაზღვრება ბანკის შესაბამისი საკრედიტო კომიტეტის მიერ.

შენიშვნა¹: მოცემული ტარიფი ვრცელდება სხვა აქტივებით, მათ შორის საბანკო დეპოზიტით, უზრუნველყოფის შემთხვევაში. ტარიფის კონკრეტული ოდენობა განისაზღვრება ბანკის შესაბამისი საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით.