კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა (კლიენტის რეგისტრაცია) უფასო ¹
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო უფასო 
საჩეკო წიგნაკის გაცემა 10 GEL

¹  არარერზიდენტ იურ. პირებზე მოქმედებს განსხვავებული ტარიფი 

ეროვნულ ვალუტაში დისტანციურად ინიციირებული გადახდები
(ელექტრონული ფორმით) 
ბანკის ფილიალებში ინიციირებული გადახდები
(არაელექტრონული ფორმით )
გადარიცხვის თანხა:  < 1 000 GEL 1 GEL 3 GEL
 ≥ 1 000 და < 3 000 GEL 2 GEL 5 GEL
 ≥ 3 000 და < 10 000 GEL 5 GEL 10 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 10 GEL 20 GEL
 ≥ 100 000 GEL 100 GEL 200 GEL
საინკასო დავალება  
გადარიცხვის თანხა:                   < 1 000 GEL 1 GEL
 ≥ 1 000 და < 3 000 GEL 2 GEL
 ≥ 3 000 და < 10 000 GEL 5 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 10 GEL
 ≥ 100 000 GEL 100 GEL
აშშ დოლარში (სტანდარტული)1 0.2%, მინ. 15 USD, მაქს. 300 USD
                         (გარანტირებული)2

0.25%, მინ. 30 USD, მაქს. 500 USD

რუსულ რუბლში

0.2%, მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD

ევროში 0.2%, მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
ჩინურ იუანში  0.2%, მინ. 70$, მაქს. 500$
სხვა ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
აშშ დოლარში, ევროში, ტენგეში ხალიკ ბანკი ყაზახეთში (HSBKKZKX):  
გადარიცხვის თანხა:        < 50 000 USD, EUR და 5 000000 KZT                                         10 EUR
 ≥ 50 000 USD, EUR და 5 000000 KZT - < 100 000 USD, EUR და 10 000000 KZT   50 EUR
 ≥ 100 000 USD, EUR და 10 000000 KZT                                          150 EUR
შიდა საბანკო გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა) უფასო 

ოპერაციების შესრულება შესაძლებელია:
        -  მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან - ბანკის ფილიალებში/სერვის ცენტრებში და ინტერნეტ ბანკის სისტემის მეშვეობით
        -  საბარათე საბანკო ანგარიშიდან - ინტერნეტ ბანკის სისტემის მეშვეობით 

ამ საკომისიოს ტიპის არჩევის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლებ თანხას
2  ამ საკომისიოს ტიპის არჩევის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს სრულ თანხას

ანგარიშზე თანხის შეტანა ³    
ანგარიშზე თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR, GBP) უფასო 
ანგარიშზე თანხის შეტანა რუსულ რუბლში 12%
ანგარიშზე თანხის შეტანა სხვა ვალუტაში შეთანხმებით
ანგარიშიდან თანხის გატანა    
ეროვნულ ვალუტაში 0.2% (უფასო შეტანილი თანხის ფარგლებში)
უცხოურ ვალუტაში 0.5% (უფასო შეტანილი თანხის ფარგლებში) 

³  ტარიფები ვრცელდება ბანკის სალაროებიდან  საბანკო ანგარიშზე შეტანილ თანხებზე
⁴  ტარიფები ვრცელდება მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანის ოპერაციებზე ბანკის სალაროდან
⁵  შეტანილი თანხის ფარგლებში - გულისხმობს მხოლოდ  იმ თანხას, რომელიც შეტანილია ბანკის სალაროდან  ამავე მიმდინარე საბანკო  
   ანგარიშზე 

ბანკის კომერციული კურსით  უფასო
 

 

დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტის გააქტიურება უფასო 
დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტით მომსახურება უფასო 
ინტერნეტ ბანკის eToken Pass - ით მომსახურება (მ.შ. დაკარგულის/დაზიანებულის აღდგენისას) 50 GEL (ერთჯერადი)
საგადახდო დავალებაში ცვლილების შეტანა, მოძიება, ანულირება:
ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში (RTGS სისტემით შესრულებული) საკომისიოს გარეშე
ლარში,აშშ დოლარში, ჩინურ იუანსა და რუსულ რუბლში 50 USD
ევროში და სხვა ვალუტაში 50 EUR
მონეტების გადაცვლა ბანკნოტებზე - ლარი საკომისიოს გარეშე
ბანკნოტების შემოწმება სიყალბეზე  0.1%, მინ. 5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის კუპიურების მიღება (შეთანხმებით) 5%
ამონაწერი ანგარიშიდან (ქართულ ენაზე) ⁶ საკომისიოს გარეშე
ანგარიშიდან ამონაწერის და დოკუმენტების არქივიდან აღდგენა ⁷ 10 GEL
ცნობის გაცემა 5 GEL

საკორესპონდენტო ანგარიშებზე ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება, მ.შ შეცდომით/არასწორად ჩარიცხული თანხის:

ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში (RTGS სისტემით შესრულებული) საკომისიოს გარეშე
ლარში, აშშ დოლარში, რუსულ რუბლში, ჩინურ იუანში - აშშ დოლარში
ევროში და სხვა უცხ. ვალუტაში - ევროში
≤ 100 USD/EUR – საკომისიოს გარეშე
> 100 USD/EUR - ≤ 30 000 USD/EUR – 15 USD/15 EUR
> 30 000 USD/EUR – 30 USD/30 EUR

⁶  ამონაწერი გაიცემა 24 თვემდე ვადის ფარგლებში
⁷  ამონაწერი(თითოეული ანგარიშიდან) და დოკუმენტები 24 თვეზე მეტი ვადის.