კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის მომსახურება უფასო
საჩეკო წიგნაკის გაცემა 10 GEL
ეროვნულ ვალუტაში  
კლიენტის დავალებით 0,07%, მინ. 0.5 GEL
საინკასო დავალებით 0,07%, მინ. 0.5 GEL
აშშ დოლარში და რუსულ რუბლში 0.2%, მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD
გარანტირებული ტიპის გადახდები აშშ დოლარში არსებული ტარიფი + 50 USD
აშშ დოლარში, ევროში, ყაზახურ ტენგეში (ხალიკ ბანკი ყაზახეთში - HSBKKZKX) 10 EUR
ევროში 0.2%, მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
სხვა ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
შიდა საბანკო გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა) უფასო 

¹ ტარიფები ვრცელდება ოპერაციებზე, რომლებიც შესრულებულია როგორც ბანკის ფილიალებიდან, ისე ინტერნეტ ბანკის სისტემის მეშვეობით. ოპერაციების შესრულება შესაძლებელია:
- მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან - ბანკის ფილიალებიდან და ინტერნეტ ბანკის სისტემის მეშვეობით;
- საბარათე საბანკო ანგარიშიდან - ინტერნეტ ბანკის სისტემის მეშვეობით;

ანგარიშზე თანხის შეტანა ⁴
ანგარიშზე თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR, GBP) უფასო 
ანგარიშზე თანხის შეტანა რუსულ რუბლში 3%
ანგარიშზე თანხის შეტანა სხვა ვალუტაში შეთანხმებით
ანგარიშიდან თანხის გატანა ⁵
ეროვნულ ვალუტაში 0.2% (უფასო შეტანილი თანხის ფარგლებში⁶)
უცხოურ ვალუტაში 0.5% (უფასო შეტანილი თანხის ფარგლებში⁶) 

⁴ ტარიფები ვრცელდება ბანკის სალაროდან საბანკო ანგარიშზე ნაღდი ფულის სახით შეტანილ თანხებზე;
⁵ ტარიფები ვრცელდება მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან ნაღდი ფულის სახით თანხის გატანის ოპერაციებზე ბანკის სალაროდან;
⁶ "შეტანილი თანხის ფარგლებში" - გულისხმობს მხოლოდ იმ თანხას, რომელიც ნაღდი ფულის სახით შეტანილია ამავე მიმდინარე
საბანკო ანგარიშზე ბანკის სალაროდან.

ბანკის კომერციული კურსით  უფასო
 

 

დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტის გააქტიურება

(ინტერნეტ ბანკის, SMS შეტყობინებების და მუდმივი დავალების სერვისებით მომსახურება)

უფასო

დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტით მომსახურება

(ინტერნეტ ბანკის, SMS შეტყობინებების და მუდმივი დავალების სერვისებით მომსახურება)

3 GEL (ყოველთვიური)
ინტერნეტ ბანკის სისტემის eToken Pass - ით მომსახურება (მ.შ. დაკარგულის/დაზიანებულის აღდგენა) 50 GEL (ერთჯერადი)

 

საგადახდო დავალებაში ცვლილების შეტანა და მოძიება
აშშ დოლარსა და რუსულ რუბლში 50 USD
ევროში და სხვა ვალუტაში 50 EUR
საგადახდო დავალების ანულირება 
აშშ დოლარსა და რუსულ რუბლში 60 USD
ევროში და სხვა ვალუტაში 60 EUR
მონეტების გადაცვლა ბანკნოტებზე - ლარი უფასო
ბანკნოტების შემოწმება სიყალბეზე  0.1%, მინ. 5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის კუპიურების მიღება 5%
ამონაწერი ანგარიშიდან (ქართულ ენაზე)  უფასო
დოკუმენტების არქივიდან აღდგენა 10 GEL
ცნობის გაცემა 5 GEL
უცხ. ვალუტაში ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიშებზე შეცდომით ჩარიცხული თანხების უკან დაბრუნება

< 3000  USD/EUR – 15 USD/15 EUR,

> 3000  USD/EUR – 30 USD/30 EUR

 

Chat Trigger