კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა¹ უფასო2
ანგარიშის გახსნა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 50 ლარი
ანგარიშის მომსახურება უფასო
ანგარიშების ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის უფასო

¹   07.03.2022 წ-დან რეგისტრირებულ არარერზიდენტ ფიზ. პირებზე მოქმედებს განსხვავებული ტარიფები 

²  საბარათე საბანკო ანგარიშის გახსნა წარმოებს დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტის გააქტიურებასთან ერთად    

საბანკო ანგარიშის მეშვეობით ³ საკომისიოს ოდენობა
ეროვნულ ვალუტაში დისტანციურად ინიციირებული გადახდები
(ელექტრონული ფორმით) 
ბანკის ფილიალებში ინიცირებული გადახდები
(არაელექტრონული ფორმით )
გადარიცხვის თანხა:                   < 1 000 GEL 0.5 GEL 2 GEL
 ≥ 1 000 და < 3 000 GEL 1 GEL 3 GEL
 ≥ 3 000 და < 10 000 GEL 2 GEL 4 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 5 GEL 10 GEL
 ≥ 100 000 GEL 50 GEL 100 GEL
საინკასო დავალება  
გადარიცხვის თანხა:                   < 1 000 GEL 0.5 GEL
 ≥ 1 000 და < 3 000 GEL 1 GEL
 ≥ 3 000 და < 10 000 GEL 2 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 5 GEL
 ≥ 100 000 GEL 50 GEL
აშშ დოლარში (სტანდარტული)5 0.2%, მინ. 10 USD, მაქს. 100 USD
                      (გარანტირებული)6 0.25%. მინ. 30 USD, მაქს. 150 USD
რუსულ რუბლში 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 150 USD
ევროში 0.2%, მინ. 15 EUR, მაქს. 150 EUR
ჩინურ იუანებში

0.2%, მინ. 70 USD, მაქს. 150 USD

სხვა ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 EUR, მაქს. 150 EUR
აშშ დოლარში, ევროში, ტენგეში ხალიკ ბანკი ყაზახეთში (HSBKKZKX):  
გადარიცხვის თანხა:        < 50 000 USD, EUR და 5 000000 KZT                                         8 EUR
 ≥ 50 000 USD, EUR და 5 000000 KZT - < 100 000 USD, EUR და 10 000000 KZT   25 EUR
 ≥ 100 000 USD, EUR და 10 000000 KZT                                          50 EUR
შიდა საბანკო გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა) უფასო 
 ანგარიშის გაუხსნელად (ეროვნულ ვალუტაში)  
გადარიცხვის თანხა:                   < 1 000 GEL 1 GEL
 ≥ 1 000 და < 10 000 GEL 4 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 10 GEL
 ≥ 100 000 GEL 100 GEL

³  ოპერაციების შესრულება შესაძლებელია:
       -  მიმდინარე საბანკო ანგარიშით - ბანკის ფილიალებში/სერვის ცენტრებში და ინტერნეტ/მობაილ ბანკის სისტემის მეშვეობით
       -  საბარათე საბანკო ანგარიშით - ინტერნეტ/მობაილ ბანკის სისტემის მეშვეობით

⁴ თუ ოპერაციის თანხა აღემატება 1500 ლარს და თანხის მიმღები არ არის სახელმწიფო ხაზინა/სახელმწიფო ორგანო ან ოპერაციის დანიშნულება არ არის საყოფაცხოვრებო/სამედიცინო მომსახურების გადასახადის ან სწავლების საფასურის გადახდა, სავალდებულოა ანგარიშის გახსნა ბანკში 

5ამ საკომისიოს ტიპის არჩევის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლებ თანხას

6ამ საკომისიოს ტიპის არჩევის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს სრულ თანხას

 

ანგარიშზე თანხის შეტანა 5
ანგარიშზე თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR, GBP) უფასო 
ანგარიშზე თანხის შეტანა რუსულ რუბლში 12%
ანგარიშზე თანხის შეტანა სხვა ვალუტაში შეთანხმებით
ანგარიშიდან თანხის გატანა 6
ეროვნულ ვალუტაში7 0.2% (უფასო შეტანილი თანხის ფარგლებში⁶)
უცხოურ ვალუტაში 7 0.5% (უფასო შეტანილი თანხის ფარგლებში⁶) 

 

⁵  ტარიფები ვრცელდება ბანკის სალაროდან  საბანკო ანგარიშზე ნაღდი ფულის სახით შეტანილ თანხებზე
⁶  ტარიფები ვრცელდება მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან ნაღდი ფულის სახით თანხის გატანის ოპერაციებზე ბანკის სალაროდან
⁷  შეტანილი თანხის ფარგლებში - გულისხმობს მხოლოდ  იმ თანხას, რომელიც ნაღდი ფულის სახით შეტანილია ამავე მიმდინარე
   საბანკო ანგარიშზე ბანკის სალაროდან.

ბანკის კომერციული კურსით  უფასო
დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტის გააქტიურება უფასო 
დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტით მომსახურება უფასო 
ინტერნეტ ბანკის eToken Pass - ით მომსახურება (მ.შ. დაკარგულის/დაზიანებულის აღდგენისას) 40 GEL (ერთჯერადი)
საგადახდო დავალებაში ცვლილების შეტანა, მოძიება, ანულირება:
ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში (RTGS სისტემით შესრულებული) საკომისიოს გარეშე
ლარში,აშშ დოლარსში, რუსულ რუბლსა და ჩინურ იუანში 50 USD
ევროში და სხვა ვალუტაში 50 EUR
მონეტების გადაცვლა ბანკნოტებზე - ლარი საკომისიოს გარეშე
ბანკნოტების შემოწმება სიყალბეზე  0.1%, მინ. 5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის კუპიურების მიღება (შეთანხმებით) 5%
ამონაწერი ანგარიშიდან (ქართულ ენაზე) ⁸ საკომისიოს გარეშე
ანგარიშიდან ამონაწერის და დოკუმენტების არქივიდან აღდგენა ⁹ 10 GEL
ცნობის გაცემა 5 GEL

საკორესპონდენტო ანგარიშებზე ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება, მათ შორის არასწორედ/შეცდომით ჩარიცხული თანხის:

ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში (RTGS სისტემით შესრულებული) საკომისიოს გარეშე
ლარში, აშშ დოლარში, ჩინურ იუანსა და რუსულ რუბლში საკომისიო აშშ დოლარში
ევროში და სხვა უცხ. ვალუტაში - ევროში
≤ 100 USD/EUR – საკომისიოს გარეშე
> 100 USD/EUR - ≤ 30 000 USD/EUR – 15 USD/15 EUR
> 30 000 USD/EUR – 30 USD/30 EUR

⁸  ამონაწერი გაიცემა 24 თვემდე ვადის ფარგლებში
⁹  ამონაწერი(თითოეული ანგარიშიდან) და დოკუმენტები 24 თვეზე მეტი ვადის.