კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

იპოთეკა მომავალი მეიჯარეებისთვის

უკან დაბრუნება
იპოთეკა მომავალი მეიჯარეებისთვის

თუ გსურთ შეიძინოთ ან გაარემონტოთ უძრავი ქონება მისი შემდგომში გაქირავების მიზნით, შეგიძლიათ ისარგებლოთ იპოთეკური სესხით მომავალში მისაღები შემოსავლის გათვალისწინებით

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR
სესხის მაქსიმალური ვადა
20 წელი
საპროცენტო განაკვეთი
11% GEL / 7% USD / 5% EUR*
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
12.03% GEL / 7.82% USD / 5.38% EUR
საშეღავათო პერიოდი
0-6 თვე
თანამონაწილეობა
არ მოითხოვება
შემოსავალი
არსებულ შემოსავალთან ერთად გაითვალისწინება მომავალში მისაღები იჯარის თანხა

*მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR).

  • მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
  • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები.
  • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
  • შემოსავალი - თუ შესაძენი/სარემონტო ქონება არის საცხოვრებელი დანიშნულების, მსესხებლის/თანამსესხებლის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო უნდა იყოს არსებული უძრავი ქონების გაქირავება;
    თუ შესაძენი/სარემონტო ქონება არის კომერციული დანიშნულების, დასაშვებია რომ მსესხებელს არ ქონდეს არსებული შემოსავლის წყარო.
  • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.

მსგავსი სესხები

Chat Trigger