კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

რეკვიზიტები

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"ს (სალიცენზიო მოწმობა#0110246), საქართველოს ეროვნული ბანკის 2008 წლის 29 იანვარს, #62 განკარგულებით მინიჭებული აქვს უფლება განუსაზღვრელი ვადით აწარმოოს „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით სამეწარმეო საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით.

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"ს საზედამხედველო ორგანოა საქართველოს ეროვნული ბანკი - www.nbg.gov.ge

სააქციო საზოგადოება "ხალიკ ბანკი საქართველო"

  • იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, 0171, კოსტავას ქ. 74 (ცენტრალური ფილიალი)
  • საფოსტო მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 40 (სათავო ოფისი)  
  • კონტაქტ-ცენტრი: ტელ.: +995 32 2 24 07 07, E-mail: info@hbg.ge
  • ბანკის კოდი: HABGGE22
  • საიდენტიფიკაციო კოდი: 205 236 537 

 

ბანკის დასახელება ქვეყანა SWIFT BIC
საქართველოს ეროვნული ბანკი საქართველო BNLNGE22

Citi Bank N.A.New York,NY 10013  New York ,NY 

USA

CITI US 33

Raiffeisen Bank International AG Austria RZBAATWWXXX
Halyk Bank Kazakhstan Kazakhstan HSBKKZKX
საქართველოს ბანკი საქართველო BAGAGE22

КБ«Москоммерцбанк»(АО)

Russia

RUB: 30101810045250000951
BIC: 044525951
ს/ა: 30111810600001204023