კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ხელშეკრულების ნიმუშები

ძალაშია 11.09.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული არასტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება თავსართით ძალაშია 11.09.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნასყიდობის და მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება ძალაშია 11.09.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული სტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება თავსართით ძალაშია 11.09.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ სტანდარტული და არასტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების გამოშვების ძირითადი პირობები ძალაშია 11.09.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული არასტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნასყიდობის და მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან არაუზრუნველყოფილი კრედიტის ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული LIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - LIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან ოვერდრაფტის ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ბარათის ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - SOFR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - SOFR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან ზრდადი ანაბარი გადახდებით ძალაშია 01.03.2022-დან ზრდადი ანაბარი ვადის ბოლოს ძალაშია 01.03.2022-დან მოთხოვნამდე ანაბარი ძალაშია 01.03.2022-დან ვადიანი ანაბარი ძალაშია 01.10.2021-დან გენერალური ხელშეკრულება საბანკო მომსახურების გაწევის შესახებ ძალაშია 04.05.2021-დან სავალუტო გარიგებების მომსახურების წესები და პირობები ძალაშია 28.04.2021-დან საბანკო სესხის ხელშეკრულების ძირითადი პირობები ძალაშია 28.12.2020-დან საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენების წესი ძალაშია 17.09.2018-დან საბანკო ანგარიშის მეშვეობით საგადახდო ოპერაციების წარმოების ზოგადი წესები და პირობები