კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები
სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

 

სტანდარტული საპროცენტო
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
იურიდიული პირებისთვის

არასტანდარტული საპროცენტო
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
იურიდიული პირებისთვის

სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება

მინ. 10000 ერთეული

მინ. 10000 ერთეული

სერტიფიკატის ვალუტა

GEL

USD/EUR/GEL

სერტიფიკატის ვადა

3-24 თვე

3-24 თვე

სარგებლის გატანა

ყოველთვიურად

ყოველთვიურად

საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებული

ფიქსირებული

გასხვისების/გაჩუქების საკომისიო

ნომინალური ღირებულების 0.1%,
მინ. 50 ლარი

ნომინალური ღირებულების 0.1%,
მინ. 50 ლარი

ზოგადი პირობები

დაუშვებელია გაყიდული
სერტიფიკატის პირობების ცვლილება
-

სერტიფიკატის ყიდვა უფასოა

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო
დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის
ვალდებულებასსერტიფიკატის პირობით
გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს
გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა.

ერთ სერტიფიკატს შეიძლება ჰყავდეს მხოლოდ ერთი მფლობელი.
დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება.

სერტიფიკატზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული

სერტიფიკატზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი
არ ექვემდებარება დაბეგვრას

სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს
ბანკის თანხმობის გარეშე ნებისმიერ იურიდიულ პირზე
გაასხვისოს სერტიფიკატი 

ბანკს უფლება აქვს კლიენტისგან გამოისყიდოს
სერტიფიკატი ურთიერთშეთანხებული ფასით.

ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე გამოისყიდოს
კლიენტისგან სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სერტიფიკატის გასხვისების ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს სს
"ხალიკ ბანკი საქართველოში"

სერტიფიკატის ვადის გასვლის შემდეგ, შესაძლებელია იმავე ვადიანობის
ახალი სერტიფიკატის შეძენა

სერტიფიკატის მფლობელობის დამადასტურებელი არის
ბანკის სერტიფიკატის რეესტრში არსებული ელექტრონული ჩანაწერი.
სერტიფიკატის რეესტრს აწარმოებს სერტიფიკატის გამომშვები ბანკი.
სერტიფიკატის რეესტრში თითოეულ სერტიფიკატზე ბანკმა უნდა განახორციელოს
აუცილებელი მონაცემების შეტანა, რომელიც რეგულირდება საქართველოს
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
№49/04-ით.

სერტიფიკატის მფლობელთან ბანკი აფორმებს სადეპოზიტო
სერტიფიკატის შეძენის ხელშეკრულებას

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება
სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულებით
(ნომინალით), მასზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა
ხდება ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს იფარება
ნომინალური ღირებულებით.

დაუშვებელია სერტიფიკატის გასხვისება
სერტიფიკატის შეძენის ან ვადის გასვლის თარიღში

 

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში იურიდიული პირების "სადეპოზიტო სერტიფიკატის" საპროცენტო განაკვეთების ცხრილი 

 

ვადა (თვე)

GEL

USD EUR
3 10.00% 2.00% 1.80%
6 10.15% 2.10% 2,00%
9 10.25% 2.50% 2,10%
12 10.75% 2.75% 2,55%
18 11.00% 3.10% 2,80%
24 11.25% 3.50% 3,00%

 

*ეფექტური % განაკვეთი: ლარში 10.34%-დან 11.88%-მდე, დოლარში: 2.01%-დან 3.56%-მდე, ევროში: 1.81%-დან, 3.04%-მდე

სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული არასტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნასყიდობის და მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება

სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული არასტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება თავსართით

სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნასყიდობის და მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება

სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული სტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება თავსართით

სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ სტანდარტული და არასტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების გამოშვების ძირითადი პირობები