კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ხელშეკრულების ნიმუშები კორპორატიული ბიზნესისთვის

ძალაშია 03.05.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული არასტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნასყიდობის და მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება ძალაშია 03.05.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული არასტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება თავსართით ძალაშია 03.05.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნასყიდობის და მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება ძალაშია 03.05.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ გამოშვებული სტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება თავსართით ძალაშია 03.05.2023-დან სს „ხალიკ ბანკი საქართველოს“ მიერ სტანდარტული და არასტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების გამოშვების ძირითადი პირობები ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული SOFR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - SOFR ძალაშია 01.03.2022-დან კრედიტის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - SOFR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - EURIBOR ძალაშია 01.03.2022-დან საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება - ფიქსირებული, ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი ძალაშია 01.03.2022-დან ვადიანი ანაბარი ძალაშია 01.03.2022-დან ვადიანი ანაბარი გადახდებით ძალაშია 01.03.2022-დან მოთხოვნამდე ანაბარი ძალაშია 01.01.2022-დან გენერალური ხელშეკრულება საბანკო მომსახურების გაწევის შესახებ იურიდიული პირებისთვის ძალაშია 01.04.2021-დან საბანკო ანაბრის ზოგადი პირობები იურიდიული პირებისთვის