კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სესხი ნებისმიერი მიზნობრიობით

უკან დაბრუნება

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

10%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

15.45%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

40,000 ლარი (ექვ. USD/EUR)

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი

სესხის ვალუტა

GEL

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ცვლადი

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

1%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

2%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ პერიოდში - 11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

14.96%-დან GEL / 7.53%-დან USD / 5.40%-დან EUR

სესხის მაქსიმალური თანხა

100,000 USD (ეკვ. GEL/EUR)

სესხის მაქსიმალური ვადა

10 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**)

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

1%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

სესხი თვითდასაქმებული პირებისთვის

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ/ცვლად პერიოდში - 11%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

14.96%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

50 000 GEL (ექვ. USD/EUR)**

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე; 10 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხის ვალუტა

GEL

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ცვლადი - უზრუნველყოფის გარეშე შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**) - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

1%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში) 0-1% (ცვლადი განაკვეთის შემთხვევაში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

ფიქსირებულ/ცვლად პერიოდში - 11%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

14.96%-დან

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე / 7 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ცვლადი - უზრუნველყოფის გარეშე შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**) - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

დაფარვის წესი

ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით

გაცემის საკომისიო

1%-დან

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში) 0-1% (ცვლადი განაკვეთის შემთხვევაში)

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

სიცოცხლის დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)

157 ლარი + 150 ლარი

სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

დამოკიდებულია სესხის/ანაბრის ვალუტასა და ვადაზე

სესხის მაქსიმალური თანხა

ანაბარზე განთავსებული თანხის 95%

სესხის მაქსიმალური ვადა

ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR*

გაცემის საკომისიო

0%

განაღდების საკომისიო

0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)

ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო

0%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

ოვერდრაფტი

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

16%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

16.23%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

ხელფასის 100%

სესხის ვალუტა

GEL

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ცვლადი

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

წლიური 36% ყოველ დღეზე, არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა