კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

მარტივი იპოთეკა

უკან დაბრუნება
მარტივი იპოთეკა

შემოსავლების დადასტურების გამარტივებული გზით, შეგიძლიათ ისარგებლოთ უძრავი ქონების შესაძენად ან სარემონტოდ განსაზღვრული იპოთეკური სესხით.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური ვადა
20 წელი
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული*)
საპროცენტო განაკვეთი
ფიქსირებულ პერიოდში - 10.5%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
11.86%-დან
თანამონაწილეობა
20%-დან
დაფარვის წესი
ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით
გაცემის საკომისიო
0.5%-დან
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში)
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
სიცოცხლის დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
შენატანების ისტორია
შენატანებად ითვლება: საბანკო ვალდებულებებზე შენატანები; საბანკო ანაბრებზე განხორციელებული დანამატები; გადახდილი იჯარის თანხები; დეველოპერული კომპანიისთვის (გამყიდველისთვის) გადახდილი თანხები.
იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)
157 ლარი + 150 ლარი

*ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე, რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

 • მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • განხორციელებული შენატანების დამადასტურებელი საბუთები;
 • არსებული ან დახარჯული თანამონაწილეობის თანხის დამადასტურებელი საბუთი.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა, თვითდასაქმებით მიღებული შემოსავალი
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები