ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სამომხმარებლო სესხები

უკან დაბრუნება

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

10%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

14.26%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

30,000 ლარი

სესხის მაქსიმალური ვადა

4 წელი

სესხის დაფარვის სიხშირე

ყოველთვიური, თანაბარი შენატანებით

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან GEL / 7%-დან USD / 5%-დან EUR

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.10%-დან GEL / 7.96%-დან USD / 5.38% EUR

სესხის მაქსიმალური თანხა

300,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

სესხის მაქსიმალური ვადა

10 წელი

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

სესხის დაფარვის სიხშირე

ყოველთვიური, თანაბარი შენატანებით

სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს + 3%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

3.10%

სესხის მაქსიმალური თანხა

მაქსიმუმ, ანაბარზე განთავსებული თანხის 95%

სესხის მაქსიმალური ვადა

ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე

სესხის დაფარვის სიხშირე

მსესხებლის სურვილისამებრ

სესხის ვალუტა

GEL, USD, EUR

ოვერდრაფტი

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

16%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

17.2%-დან

სესხის მაქსიმალური თანხა

ხელფასის 95%