კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

უკან დაბრუნება
სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

გთავაზობთ ანაბრით უზრუნველყოფილ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის სასურველი დაფარვის გრაფიკით.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR*
სესხის მაქსიმალური თანხა
ანაბარზე განთავსებული თანხის 95%
სესხის მაქსიმალური ვადა
ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
დამოკიდებულია სესხის/ანაბრის ვალუტასა და ვადაზე
გაცემის საკომისიო
0%
განაღდების საკომისიო
0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
0%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

*თუ სესხის თანხა ნაკლებია 400,000 ლარზე (ექვ. შესაბამის ვალუტაში), სესხი გაიცემა ლარში (ანაბრის ვალუტის მიუხედავად).

  • მსესხებლის ან მესამე პირის კუთვნილი ანაბარი, რომელიც განთავსებულია ჩვენს ბანკში

მსგავსი სესხები