კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

უკან დაბრუნება
სესხი ანაბრის უზრუნველყოფით

გთავაზობთ ანაბრით უზრუნველყოფილ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის სასურველი დაფარვის გრაფიკით.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL, USD, EUR*
სესხის მაქსიმალური თანხა
ანაბარზე განთავსებული თანხის 95%
სესხის მაქსიმალური ვადა
ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
დამოკიდებულია სესხის/ანაბრის ვალუტასა და ვადაზე
გაცემის საკომისიო
0%
განაღდების საკომისიო
0.2% (GEL), 0.5% (USD, EUR)
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
0%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

*თუ სესხის თანხა ნაკლებია 200,000 ლარზე (ექვ. შესაბამის ვალუტაში), სესხი გაიცემა ლარში (ანაბრის ვალუტის მიუხედავად).

  • მსესხებლის ან მესამე პირის კუთვნილი ანაბარი, რომელიც განთავსებულია ჩვენს ბანკში

მსგავსი სესხები

Chat Trigger