კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

უკან დაბრუნება
სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

თუ გაგაჩნიათ სტაბილური შემოსავალი, გთავაზობთ არაუზრუნველყოფილ სესხს გამარტივებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა
40,000 ლარი (ექვ. USD/EUR)
სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ცვლადი
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
10%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
15.45%-დან
დაფარვის წესი
ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით
გაცემის საკომისიო
1%-დან
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
2%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
სიცოცხლის დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები.
     
  • ასაკი - 21-65 წელი (ვადის ბოლოს)
  • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა...
  • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
     

მსგავსი სესხები