კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ოვერდრაფტი

უკან დაბრუნება
ოვერდრაფტი

თუ ხელფასი გერიცხებათ ჩვენს ბანკში და დაგჭირდათ ხელფასის ოდენობის თანხა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ სახელფასო ოვერდრაფტით.

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა
ხელფასის 100%
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ცვლადი
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
16%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
16.23%-დან
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
წლიური 36% ყოველ დღეზე, არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

მსგავსი სესხები