კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სესხი თვითდასაქმებული პირებისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი თვითდასაქმებული პირებისთვის

თუ თქვენი შემოსავალი არ დასტურდება საბანკო ჩარიცხვებით, ჩვენ გთავაზობთ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის მორგებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის ვალუტა
GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა
50 000 GEL (ექვ. USD/EUR)**
სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე; 10 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ცვლადი - უზრუნველყოფის გარეშე შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**) - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
ფიქსირებულ/ცვლად პერიოდში - 11%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
14.96%-დან
დაფარვის წესი
ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით
გაცემის საკომისიო
1%-დან
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში) 0-1% (ცვლადი განაკვეთის შემთხვევაში)
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
სიცოცხლის დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)
157 ლარი + 150 ლარი

*ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საჯარო ინდექსზე - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე. რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

** თუ სესხის თანხა აღემატება 30 000 ლარს - მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება

 • თუ სესხის თანხა აღემატება 30,000 ლარს - მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - ნებისმიერ სფეროში თვითდასაქმებით მიღებული სტაბილური შემოსავალი:  კერძო გაკვეთილებით, მგზავრების გადაზიდვით, ხელობით, არასრულწლოვან თუ ხანდაზმულ პირთა მოვლით ...
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული - EURIBOR

კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული - SOFR

კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - EURIBOR

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - SOFR

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ინდექსირებული - EURIBOR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ინდექსირებული - SOFR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - EURIBOR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - SOFR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

არაუზრუნველყოფილი კრედიტის ხელშეკრულება

მსგავსი სესხები