კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

თუ შემოსავალს იღებთ მხოლოდ გზავნილების სახით, ჩვენ გთავაზობთ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის მორგებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე / 7 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ცვლადი - უზრუნველყოფის გარეშე შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**) - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
ფიქსირებულ/ცვლად პერიოდში - 11%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
14.96%-დან
დაფარვის წესი
ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით
გაცემის საკომისიო
1%-დან
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში) 0-1% (ცვლადი განაკვეთის შემთხვევაში)
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
სიცოცხლის დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)
55 ლარი + 50 ლარი

*ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საჯარო ინდექსზე - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე. რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

 • თუ სესხის თანხა აღემატება 20,000 ლარს - მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • ბოლო 12 თვის მანძილზე მიღებული გზავნილების ამონაწერი.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - საზღვარგარეთიდან მიღებული გზავნილები
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger