კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი გზავნილების მიმღები პირებისთვის

თუ შემოსავალს იღებთ მხოლოდ გზავნილების სახით, ჩვენ გთავაზობთ სამომხმარებლო სესხს თქვენთვის მორგებული პირობებით:

მახასიათებლები

სესხის მაქსიმალური ვადა
4 წელი - უზრუნველყოფის გარეშე / 7 წელი - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ცვლადი - უზრუნველყოფის გარეშე შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული**) - უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
სესხის საპროცენტო განაკვეთი
ფიქსირებულ/ცვლად პერიოდში - 11%-დან ინდექსირებულ პერიოდში - ინდექსს + მინ. 4% (არანაკლებ ფიქსირებულ პერიოდში მოქმედი განაკვეთისა)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
14.96%-დან
დაფარვის წესი
ყოველთვიური, თანაბარი გადახდებით
გაცემის საკომისიო
1%-დან
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო
0-2% (ფიქსირებულ პერიოდში) 0-0.5% (ინდექსირებულ პერიოდში) 0-1% (ცვლადი განაკვეთის შემთხვევაში)
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.4% (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
სიცოცხლის დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
იპოთეკის რეგისტრაციის + შეწყვეტის საფასური (ერთ ქონებაზე)
157 ლარი + 150 ლარი

*ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია საჯარო ინდექსზე - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე. რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

 • თუ სესხის თანხა აღემატება 20,000 ლარს - მსესხებლის/თანამსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • ბოლო 12 თვის მანძილზე მიღებული გზავნილების ამონაწერი.
   
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - საზღვარგარეთიდან მიღებული გზავნილები
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული - EURIBOR

კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული - SOFR

კრედიტის ხელშეკრულება ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - EURIBOR

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - SOFR

კრედიტის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

საკრედიტო პროდუქტებით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ინდექსირებული - EURIBOR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ინდექსირებული - SOFR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - EURIBOR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - SOFR

საკრედიტო ხაზის და ტრანშის ხელშეკრულება ფიქსირებული ინდექსირებული - რეფინანსირების განაკვეთი

არაუზრუნველყოფილი კრედიტის ხელშეკრულება

მსგავსი სესხები

Chat Trigger