კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

საინვესტიციო სესხი

უკან დაბრუნება
საინვესტიციო სესხი
  • კომერციული უძრავი ქონების შეძენა / მშენებლობა / რემონტი
  • კომერციული მიწის ნაკვეთების შესაძენად,
  • მოძრავი ქონების შეძენის / შეკეთების მიზნით,
  • წარმოების მოდერნიზაციისთვის
  • ინვესტიციები არსებული ბიზნესის ახალ მიმართულებაში,
  • ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციის მიზნებისთვის მიღებული შიდა და გარე სესხების რეფინანსირება

მახასიათებლები

სესხის თანხა*
≤ 1,000,000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი, ევრო)
პერიოდი
≤ 36 თვე. განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)
▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან
საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)
ინდექსი** + 4.00%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
▪ ლარი 13,91%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.84%-დან ▪ ევრო 5.25%-დან
გაცემის საკომისიო
0.1%-დან
ანგარიშის გახსნის საკომისიო
უფასო
განაღდების საკომისიო
▪ ლარი - 0.2% ▪ აშშ დოლარი, ევრო - 0.5%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო
ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების ვადის დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0,5%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი.
იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო
157 ლარი
იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური
150 ლარი
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
დაფარვის გრაფიკი
ანუიტეტი / სეზონური დაფარვა

*200,000 ლარზე ნაკლები სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
**ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR), რომლებიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

მსგავსი სესხები