კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სესხი საბრუნავი კაპიტალისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი საბრუნავი კაპიტალისთვის

მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის დაფინანსება, მათ შორის: ნედლეულის/საქონლის შესყიდვა, ხელფასის გადახდა,  მომწოდებლის მიმართ ვალდებულების დაფარვა, ბიუჯეტში და არასაბიუჯეტო ფონდებში მიმდინარე გადასახდელების დაფარვა, აგრეთვე საბრუნავი საშუალებების შესავსებად მიღებული შიდა და გარე სესხების  რეფინანსირებისთვის.

მახასიათებლები

სესხის თანხა*
≤ 1,000,000 USD (ექვივალენტი GEL, EUR)
პერიოდი
≤ 36 თვე. სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით) / განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)
▪ GEL 13.00%-დან  ▪ USD 6.50%-დან  ▪ EUR 5.00%-დან 
საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)
ინდექსი** + from 4.00%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
▪ GEL 14.10%-დან  ▪ USD 7.14%-დან  ▪ EUR 5.55%-დან 
გაცემის საკომისიო
0.1%-დან
ანგარიშის გახსნის საკომისიო
უფასო
განაღდების საკომისიო
▪ GEL - 0.2% ▪ USD, EUR - 0.5%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო
ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.5%   (თანხა გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად წინასწარ გადახდის დროს) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი. ინდექსირებული კურსის შემთხვევაში: ▪ კრედიტის დაფარვამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლების 0.0%; ▪ 0.5%, თუ სესხის დაფარვამდე დარჩა 6 თვეზე მეტი;
იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო
157 ლარი
იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური
150 ლარი
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
დაფარვის გრაფიკი
ანუიტეტი / სეზონური დაფარვა

*200,000 ლარზე ნაკლები სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
**ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR), რომლებიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

მსგავსი სესხები