კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის

უკან დაბრუნება

სესხი საბრუნავი საშუალებებისთვის

ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

თანხა

2,000 – 1,000,000 USD

ვადა

36 თვემდე

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით) / განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე

საინვესტიციო სესხი

ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

თანხა

2,000 – 1,000,000 USD

ვადა

120 თვემდე

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)

სწრაფი ბიზნეს სესხი

ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

თანხა

2,000 – 50,000 USD

ვადა

60 თვემდე

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით) / განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე

უპირატესობა

შემოსავლის დადასტურების გარეშე. კლიენტის საანკეტო მონაცემების საფუძველზე

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

ვალუტა

ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

თანხა

2,000 – 10,000 USD

ვადა

24 თვემდე

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური გრაფიკით)

უპირატესობა

გირაო არ მოითხოვება

დამატებითი პირობები

მინიმუმ 2 პირის თავდებობა

ხალიკ ოვერდრაფტი

თანხა

საბანკო ბრუნვის მიხედვით

ვადა

12 თვემდე (სრული დაფარვით ყოველ 30 დღეში)

Chat Trigger