კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის

უკან დაბრუნება

სესხი საბრუნავი კაპიტალისთვის

სესხის თანხა*

≤ 1,000,000 USD (ექვივალენტი GEL, EUR)

პერიოდი

≤ 36 თვე. სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით) / განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)

საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)

▪ GEL 13.00%-დან  ▪ USD 6.50%-დან  ▪ EUR 5.00%-დან 

საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)

ინდექსი** + from 4.00%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

▪ GEL 14.10%-დან  ▪ USD 7.14%-დან  ▪ EUR 5.55%-დან 

გაცემის საკომისიო

0.1%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

უფასო

განაღდების საკომისიო

▪ GEL - 0.2% ▪ USD, EUR - 0.5%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.5%   (თანხა გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად წინასწარ გადახდის დროს) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი. ინდექსირებული კურსის შემთხვევაში: ▪ კრედიტის დაფარვამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლების 0.0%; ▪ 0.5%, თუ სესხის დაფარვამდე დარჩა 6 თვეზე მეტი;

იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო

157 ლარი

იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური

150 ლარი

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

დაფარვის გრაფიკი

ანუიტეტი / სეზონური დაფარვა

საინვესტიციო სესხი

სესხის თანხა*

≤ 1,000,000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი, ევრო)

პერიოდი

≤ 36 თვე. განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)

საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)

▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)

ინდექსი** + 4.00%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

▪ ლარი 13,91%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.84%-დან ▪ ევრო 5.25%-დან

გაცემის საკომისიო

0.1%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

უფასო

განაღდების საკომისიო

▪ ლარი - 0.2% ▪ აშშ დოლარი, ევრო - 0.5%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების ვადის დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0,5%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი.

იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო

157 ლარი

იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური

150 ლარი

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

დაფარვის გრაფიკი

ანუიტეტი / სეზონური დაფარვა

სწრაფი ბიზნეს სესხი

სესხის თანხა*

≤ 50000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი)

პერიოდი

≤ 60 თვე. განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)

საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)

15.50%-დან

საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)

ინდექსი** + 4.00%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

17.32%-დან

გაცემის საკომისიო

1.00%

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

უფასო

განაღდების საკომისიო

0.2%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.5%   (თანხა გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად წინასწარ გადახდის დროს) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი. ინდექსირებული კურსის შემთხვევაში: ▪ კრედიტის დაფარვამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლების 0.0%; ▪ 0.5%, თუ სესხის დაფარვამდე დარჩა 6 თვეზე მეტი;

იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო

56 ლარი

იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური

51 ლარი

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

დაფარვის გრაფიკი

ანუიტეტი / სეზონური დაფარვა

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის თანხა*

2,000 – 10,000 USD

პერიოდი

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური გრაფიკით)

ხალიკ ოვერდრაფტი

სესხის თანხა*

საბანკო ბრუნვის მიხედვით