კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

თქვენი პირადი საჭიროებისთვის

უკან დაბრუნება

სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

სესხის თანხა*

≤ 100,000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი, ევრო)

პერიოდი

≤ 84 თვე

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)

საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)

▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)

ინდექსი** + 4.00%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

▪ ლარი 13,94%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.90%-დან ▪ ევრო 5.31%-დან

გაცემის საკომისიო

0.1%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

უფასო

განაღდების საკომისიო

▪ ლარი - 0.2% ▪ აშშ დოლარი, ევრო - 0.5%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო

In the case of a fiixed rate: ▪ No more than 0.0% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if 0 to 6 months remain before the maturity of the agreement; ▪ No more than 0.5% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if 6 to 12 months remain before the maturity of the agreement; ▪ No more than 1.0% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if 12 to 24 months remain before the maturity of the agreement; ▪ No more than 2.0% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if more that 24 months remain before the maturity of the agreement. In the case of an indexed rate: ▪ 0.0% of less than 6 months remains before credit maturity ▪ 0.5% if more than 6 months remain before credit maturity

იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო

157 ლარი

იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური

150 ლარი

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო

იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

სესხის თანხა*

≤ 1,000,000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი, ევრო)

პერიოდი

≤ 120 თვე

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)

საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)

▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)

ინდექსი** + 4.00%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან

გაცემის საკომისიო

0.1%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

უფასო

განაღდების საკომისიო

▪ ლარი - 0.2% ▪ აშშ დოლარი, ევრო - 0.5%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა

წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების ვადის დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0,5%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი. ინდექსირებული კურსის შემთხვევაში: ▪ 6 თვეზე ნაკლების 0.0% რჩება კრედიტის დაფარვამდე ▪ 0.5% თუ სესხის დაფარვამდე დარჩა 6 თვეზე მეტი

იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო

56 ლარი

იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური

51 ლარი

უძრავი ქონების დაზღვევა

არ არის სავალდებულო