კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სწრაფი ბიზნეს სესხი

უკან დაბრუნება
სწრაფი ბიზნეს სესხი

ბიზნესის განვითარება და/ან სამომხმარებლო მიზნებისთვის.

მახასიათებლები

სესხის თანხა*
≤ 50000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი)
პერიოდი
≤ 60 თვე. განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)
15.50%-დან
საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)
ინდექსი** + 4.00%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
17.32%-დან
გაცემის საკომისიო
1.00%
ანგარიშის გახსნის საკომისიო
უფასო
განაღდების საკომისიო
0.2%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო
ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.5%   (თანხა გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად წინასწარ გადახდის დროს) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი. ინდექსირებული კურსის შემთხვევაში: ▪ კრედიტის დაფარვამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლების 0.0%; ▪ 0.5%, თუ სესხის დაფარვამდე დარჩა 6 თვეზე მეტი;
იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო
56 ლარი
იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური
51 ლარი
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო
დაფარვის გრაფიკი
ანუიტეტი / სეზონური დაფარვა

*200,000 ლარზე ნაკლები სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
**ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR), რომლებიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

მსგავსი სესხები