კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

უკან დაბრუნება
იპოთეკური სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

გაიცემა საცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწის ნაკვეთების შეძენისთვის, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის, არაკომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მშენებლობის/რეკონსტრუქციის/რემონტისთვის, აგრეთვე შიდა და გარე იპოთეკური სესხების რეფინანსირებისთვის.

მახასიათებლები

სესხის თანხა*
≤ 1,000,000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი, ევრო)
პერიოდი
≤ 120 თვე
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)
▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან
საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)
ინდექსი** + 4.00%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან
გაცემის საკომისიო
0.1%-დან
ანგარიშის გახსნის საკომისიო
უფასო
განაღდების საკომისიო
▪ ლარი - 0.2% ▪ აშშ დოლარი, ევრო - 0.5%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო
ფიქსირებული განაკვეთის შემთხვევაში: ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს არსებული ძირითადი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხა), თუ ხელშეკრულების ვადის დასრულებამდე დარჩა 0-დან 6 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 0,5%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 6-დან 12 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 12-დან 24 თვემდე; ▪ წინასწარ გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2.0%-ისა (წინასწარ გადახდის დროს გადახდილი ძირითადი თანხის დასაფარად) თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩა 24 თვეზე მეტი. ინდექსირებული კურსის შემთხვევაში: ▪ 6 თვეზე ნაკლების 0.0% რჩება კრედიტის დაფარვამდე ▪ 0.5% თუ სესხის დაფარვამდე დარჩა 6 თვეზე მეტი
იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო
56 ლარი
იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური
51 ლარი
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო

*200,000 ლარზე ნაკლები სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
**ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR), რომლებიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

მსგავსი სესხები