კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

უკან დაბრუნება
სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

გაიცემა ბიზნესის მფლობელის და მისი  ოჯახის წევრების პირადი საჭიროებისთვის (მათ შორის: ავტოსატრანსპორტო საშუალების  შეძენის/რემონტისთვის; ავეჯის, საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისთვის; სწავლების/მკურნალობის/დასვენების საფასურის გადახდისთვის; აგრეთვე შიდა და გარე სამომხმარებლო სესხების რეფინანსირებისთვის, მათ შორის მესამე პირების სესხების ჩათვლით და ა. შ.)

მახასიათებლები

სესხის თანხა*
≤ 100,000 აშშ დოლარი (ექვივალენტი ლარი, ევრო)
პერიოდი
≤ 84 თვე
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
ფიქსირებული, ინდექსირებული, შერეული (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში - ფიქსირებული, შემდეგ - ინდექსირებული)
საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)
▪ ლარი 13.00%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.50%-დან ▪ ევრო 5.00%-დან
საპროცენტო განაკვეთი (ინდექსირებული)
ინდექსი** + 4.00%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
▪ ლარი 13,94%-დან ▪ აშშ დოლარი 6.90%-დან ▪ ევრო 5.31%-დან
გაცემის საკომისიო
0.1%-დან
ანგარიშის გახსნის საკომისიო
უფასო
განაღდების საკომისიო
▪ ლარი - 0.2% ▪ აშშ დოლარი, ევრო - 0.5%
ვადაგადაცილების ჯარიმა
ვადაგადაცილებული თანხის 0.1%-დან (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე), არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა
წინასწარ დაფარვის / გარე რეფინანსირების საკომისიო
In the case of a fiixed rate: ▪ No more than 0.0% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if 0 to 6 months remain before the maturity of the agreement; ▪ No more than 0.5% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if 6 to 12 months remain before the maturity of the agreement; ▪ No more than 1.0% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if 12 to 24 months remain before the maturity of the agreement; ▪ No more than 2.0% of the prepaid amount  (the amount paid to settle the outstanding principal balance at the time of prepayment) if more that 24 months remain before the maturity of the agreement. In the case of an indexed rate: ▪ 0.0% of less than 6 months remains before credit maturity ▪ 0.5% if more than 6 months remain before credit maturity
იპოთეკის რეგისტრაციის საკომისიო
157 ლარი
იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმების საფასური
150 ლარი
უძრავი ქონების დაზღვევა
არ არის სავალდებულო

*200,000 ლარზე ნაკლები სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
**ინდექსირებულ პერიოდში საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსებზე: საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL), 6 თვის ლიბორი (USD), 6 თვის ეურიბორი (EUR), რომლებიც შესაძლოა შეიცვალოს (გაიზარდოს ან შემცირდეს), შესაბამისად შეიცვლება სესხის საპროცენტო განაკვეთი და სესხის შენატანი.

მსგავსი სესხები