კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

ვადიანი ანაბარი

უკან დაბრუნება
ვადიანი ანაბარი

განათავსეთ  თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მეტი სარგებელი

მახასიათებლები

ანაბრის გახსნა და მომსახურება
უფასო
ანაბრის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი
11%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
10.45%
ანაბრის ვადა
3-24 თვე
მინიმალური თანხა
100 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს / ყოველთვიურად

 თვე / ვალუტა

USD

ეფექტური

EUR

ეფექტური

GEL

ეფექტური

3

1.60%

1.615

0.00%

0.00%

8.50%

8.80%

4

1.60%

1.61%

0.00%

0.00%

8.50%

8.77%

5

1.60%

1.61%

0.00%

0.00%

8.50%

8.74%

6

2.10%

2.11%

0.00%

0.00%

9.25%

9.46%

7

2.10%

2.11%

0.00%

0.00%

9.25%

9.43%

8

2.10%

2.11%

0.00%

0.00%

9.25%

9.39%

9

2.25%

2.26%

0.15%

0.15%

10.00%

10.12%

10

2.25%

2.25%

0.15%

0.15%

10.00%

10.08%

11

2.25%

2.25%

0.15%

0.15%

10.00%

10.04%

12

2.50%

2.50%

0.65%

0.65%

10.50%

10.50%

13

2.50%

2.50%

0.65% 0.65%

10.50%

10.46%

14

2.50%

2.50%

0.65% 0.65%

10.50%

10.41%

15

2..50%

2.49%

0.65%

0.65%

10.50%

10.37%

16

2.50%

2.49%

0.65% 0.65%

10.50%

10.32%

17

2.50%

2.49%

0.65% 0.65%

10.50%

10.28%

18

2.75%

2.73%

0.85%

0.85%

10.75%

10.48%

19

2.75%

2.73%

0.85%

0.85%

10.75%

10.44%

20

2.75%

2.73%

0.85%

0.85%

10.75%

10.39%

21

2.75%

2.72%

0.85%

0.85%

10.75%

10.35%

22

2.75%

2.72%

0.85%

0.85%

10.75%

10.31%

23

2.75%

2.72%

0.85%

0.85%

10.75%

10.27%

24

3.00%

2.96%

1.05%

1.04%

11.00%

10.45%

 თვე / ვალუტა

USD

ეფექტური

EUR

ეფექტური

GEL

ეფექტური

3

1.35%

1.36%

0.00%

0.00%

8.25%

8.59%

4

1.35%

1.36%

0.00%

0.00%

8.25%

8.59%

5

1.35%

1.36%

0.00%

0.00%

8.25%

8.59%

6

1.85%

1.87%

0.00%

0.00%

9.00%

9.38%

7

1.85%

1.87%

0.00%

0.00%

9.00%

9.38%

8

1.85%

1.87%

0.00%

0.00%

9.00%

9.38%

9

2.00%

2.02%

0.00%

0.00%

9.75%

10.20%

10

2.00%

2.02%

0.00%

0.00%

9.75%

10.20%

11

2.00%

2.02%

0.00%

0.00%

9.75%

10.20%

12

2.25%

2.27%

0.40%

0.40%

10.25%

10.75%

13

2.25% 2.27% 0.40% 0.40% 10.25% 10.75%

14

2.25% 2.27% 0.40% 0.40% 10.25% 10.75%

15

2.25% 2.27% 0.40% 0.40% 10.25% 10.75%

16

2.25% 2.27% 0.40% 0.40% 10.25% 10.75%

17

2.25% 2.27% 0.40% 0.40% 10.25% 10.75%

18

2.50% 2.53% 0.60% 0.60% 10.50% 11.02%

19

2.50% 2.53% 0.60% 0.60% 10.50% 11.02%

20

2.50% 2.53% 0.60% 0.60% 10.50% 11.02%

21

2.50% 2.53% 0.60% 0.60% 10.50% 11.02%

22

2.50% 2.53% 0.60% 0.60% 10.50% 11.02%

23

2.50% 2.53% 0.60% 0.60% 10.50% 11.02%

24

2.75% 2.78% 0.80% 0.80% 10.75% 11.30%
  • ანაბარზე დამატებითი თანხის შეტანა ან ნაწილობრივი გაცემა არ ხდება; 
  • ანაბრის მაქსიმალური ოდენობა არ არის შეზღუდული;
  • ანაბრის თანხისა და დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ამოწურვის შემდეგ;
  • ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარზე განთავსებულ თანხას დაერიცხება „მოთხოვნამდე ანაბრის" საპროცენტო სარგებელი;
  • ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია მისი ავტომატურად გაგრძელება იგივე ვადით და ბანკში არსებული პირობებით;
  • თუ თქვენ დაგჭირდათ გარკვეული თანხის სწრაფად მიღება, როგორც ჩვენს მეანაბრეს, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიიღოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი.  

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

 

მსგავსი ანაბრები

Chat Trigger