კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

საკრედიტო ბარათი Green Card

უკან დაბრუნება
საკრედიტო ბარათი Green Card

მახასიათებლები

საშეღავათო პერიოდი
55 დღე
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ვალუტა
GEL
წლიური საკომისიო
25 ლარი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
22.33%-დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
18%-დან
ბარათის გაცემის საკომისიო
0
მინიმალური დასაფარი თანხა
ათვისებული ლიმიტის 5% მასზე დარიცხულ პროცენტებთან ერთად

 

ბარათის ტიპი

  Visa Classic/MC Standard

საშეღავათო პერიოდი 55 დღე
ბარათის მოქმედების ვადა 2 წელი
ვალუტა GEL
მინიმალური გადასახადის ოდენობა

გამოყენებული ლიმიტის 5%

მასზე დარიცხულ პროცენტებთან ერთად

% POS
ეფექტური

24 %

28.1 %

% CASH
ეფექტური

28 %

41.0 %

ჯარიმა ვადაგადაცილებაზე 36 %
ჯარიმა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე 36 %
ბარათის გაცემის საკომისიო 0
წლიური საკომისიო 25 GEL

მომსახურე ბანკის და პარტნიორი ბანკების ბანკომატიდან თანხის  განაღდების საკომისიო 

3% მინ. 7 GEL
სხვა ბანკის ბანკომატიდან  თანხის  განაღდების საკომისიო   4 %, მინ. 10 GEL
განაღდების დღიური ლიმიტი 3,000 GEL
დღიური სავაჭრო ლიმიტი 7,000 GEL (ინტერნეტით- 3,000 GEL)

P2P გადარიცხვის საკომისიო (ონლაინ საბარათე გადარიცხვები

საერთაშორისო საგადახდო სისტემების VISA/MC გავლით)

3 %, მინ. 7 GEL

 

Chat Trigger