კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება
Visa Business

ვიზა ბიზნესი განკუთვნილია თქვენი ორგანიზაციისთვის და საშუალებას გაძლევთ, მარტივად განკარგოთ ორგანიზაციის თანხები, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

მახასიათებლები

დისტანციური საბანკო მომსახურება
2 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
50 ლარი
ბარათის სწრაფი დამზადება
ბარათის ღირებულება + 20 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება
50 ლარი
ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო
უფასო
ძირითადი ბარათის დამზადება
50 ლარი
ბარათის ვალუტა
ლარი/ აშშ დოლარი/ ევრო
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ანგარიშის გახსნა
უფასო

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

 სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში 100 000 ლარი 
 - სხვა ბანკში   10 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

 10 000 ლარის ექვივალენტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 ფიზიკური POS - 20 000 ლარის ექვივალენტი

 ინტერნეტი  - 20 000 ლარის ექვივალენტი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

ბარათით გადახდა

 უფასო

ოვერდრაფტის ოდენობა

 შეთანხმებისამებრ

არაავტორიზებული ოვერდრაფტის (წლიური)  ჯარიმა

 36%

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების ლოკალურად შეჩერება

 უფასო

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების შეჩერება STOP LIST საერთაშორისო ქსელში

 $50  თითოეულ რეგიონზე

Chat Trigger