ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება
Visa Business

ვიზა ბიზნესი განკუთვნილია თქვენი ორგანიზაციისთვის და საშუალებას გაძლევთ, მარტივად განკარგოთ ორგანიზაციის თანხები, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

მახასიათებლები

ანგარიშის გახსნა
უფასო
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
ლარი/ აშშ დოლარი/ ევრო
ძირითადი ბარათის დამზადება
50 ლარი
ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება
50 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
ბარათის სწრაფი დამზადება
ბარათის ღირებულება + 20 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
50 ლარი
შეუმცირებადი ნაშთი
500 ლარი / ექვივალენტი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
2 ლარი

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

 სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში 100 000 ლარი 
 - სხვა ბანკში   10 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

 10 000 ლარის ექვივალენტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 ფიზიკური POS - 20 000 ლარის ექვივალენტი

 ინტერნეტი  - 20 000 ლარის ექვივალენტი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

ბარათით გადახდა

 უფასო

ოვერდრაფტის ოდენობა

 შეთანხმებისამებრ

არაავტორიზებული ოვერდრაფტის (წლიური)  ჯარიმა

 36%

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების ლოკალურად შეჩერება

 უფასო

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების შეჩერება STOP LIST საერთაშორისო ქსელში

 $50  თითოეულ რეგიონზე