კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები
Visa Business

ვიზა ბიზნესი განკუთვნილია თქვენი ორგანიზაციისთვის და საშუალებას გაძლევთ, მარტივად განკარგოთ ორგანიზაციის თანხები, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

მახასიათებლები

დისტანციური საბანკო მომსახურება
2 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
50 ლარი
ბარათის სწრაფი დამზადება
ბარათის ღირებულება + 20 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება
50 ლარი
ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო
უფასო
ძირითადი ბარათის დამზადება
50 ლარი
ბარათის ვალუტა
ლარი/ აშშ დოლარი/ ევრო
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
თანხის ანგარიშზე შეტანა
უფასო
ანგარიშის გახსნა
უფასო

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

 სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში 100 000 ლარი 
 - სხვა ბანკში   10 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

 10 000 ლარის ექვივალენტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 ფიზიკური POS - 20 000 ლარის ექვივალენტი

 ინტერნეტი  - 20 000 ლარის ექვივალენტი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

ბარათით გადახდა

 უფასო

ოვერდრაფტის ოდენობა

 შეთანხმებისამებრ

არაავტორიზებული ოვერდრაფტის (წლიური)  ჯარიმა

 36%

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების ლოკალურად შეჩერება

 უფასო

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების შეჩერება STOP LIST საერთაშორისო ქსელში

 $50  თითოეულ რეგიონზე