კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

ცვლილებები სტანდარტულ ტარიფებში იურიდიული პირებისთვის (ძალაშია 01.05.2023-დან)

     
# ოპერაციის დასახელება გადარიცხვის თანხა ინტ ბანკით ბანკის ფილიალებში
1 გადარიცხვის ოპერაციები
ეროვნულ ვალუტაში
(სხვა ბანკში)
< 1 000 GEL 1 GEL 3 GEL
 ≥ 1 000 და < 3 000 GEL 2 GEL 5 GEL
 ≥ 3 000 და < 10 000 GEL 5 GEL 10 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 10 GEL 20 GEL
 ≥ 100 000 GEL 100 GEL 200 GEL
         
2 საინკასო დავალება < 1 000 GEL 1 GEL
 ≥ 1 000 და < 3 000 GEL 2 GEL
 ≥ 3 000 და < 10 000 GEL 5 GEL
 ≥ 10 000 და < 100 000 GEL 10 GEL
 ≥ 100 000 GEL 100 GEL
         
3 გადარიცხვის ოპერაციები აშშ დოლარში, ევროში, ტენგეში
ხალიკ ბანკი ყაზახეთში (HSBKKZKX)
< 50 000 USD, EUR, 5 000 000 KZT 10 EUR
50 000 USD, EUR, 5 000 000 KZT   და
< 100 000 USD, EUR, 10 000 000 KZT
50 EUR
100 000 USD, EUR, 10 000 000 KZT 150 EUR
         
  ასევე უქმდება გარანტირებული ტიპის გადახდები აშშ დოლარში