კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ანა ბოროდოვიცინა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილეხელმძღვანელობა

სამეთვალყურეო საბჭო

ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ანა ბოროდოვიცინა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

თამარ გოდერძიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე