კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სუბსიდირებული იპოთეკა მრავალშვილიანებისთვის

უკან დაბრუნება
სუბსიდირებული იპოთეკა მრავალშვილიანებისთვის

თუ გყავთ 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი/გერი/შვილად აყვანილი და გსურთ შეიძინოთ ან ააშენოთ საცხოვრებელი უძრავი ქონება, გთავაზობთ გრძელვადიან იპოთეკურ სესხს მისი გაცემიდან 5 წლის მანძილზე სახელმწიფოს მხრიდან პროცენტის თანადაფინანსებით, რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 1.5%-ის ოდენობით, არაუმეტეს 8%-ისა.

მახასიათებლები

სესხის მაქსიმალური თანხა
200 000 GEL*
სესხის მაქსიმალური ვადა
20 წელი
საპროცენტო განაკვეთი
3%-დან**
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
5.60%-დან

*თუ ქონების შესაძენად/ასაშენებლად გჭირდებათ მეტი თანხა, დარჩენილი თანხა დაფინანსდება პარალელური იპოთეკური სესხით, რომელზეც არ მოხდება სახელმწიფოს მხრიდან პროცენტის თანადაფინანსება.
თუ სესხის გაცემიდან 5 წლის მანძილზე შეგეძინებათ მე-4 ან მეტი შვილი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ დამატებით მაქსიმუმ 200,000 ლარიანი იპოთეკური სესხით, რომელზეც გაცემიდან 5 წლის მანძილზე ასევე გავრცელდება პროცენტის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა.
**მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი (GEL).

 • დასაფინანსებელი უძრავი ქონება (შესაძენი/ასაშენებელი);
 • დამატებით შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთები;
 • სამოქალაქო ქორწინებში მყოფმა პირმა:
  • სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა;
  • ცნობა განაცხადების შევსებისას განქორწინების ფაქტის რეგისტრაციის არარსებობის შესახებ;
 • მარტოხელა მშობელმა (არა განქორწინებულმა):
  • მარტოხელა მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ქვრივმა:
  • სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა;
  • მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა;
 • შვილებთან დაკავშირებით:
  • არასრულწლოვანი შვილების/გერის/შვილად აყვანილი პირების დაბადების მოწმობები;
  • შვილად აყვანის შემთხვევაში, დამატებით შვილად აყვანის დამადასტურებელი საბუთი;
  • გერის შემთხვევაში, მის მშობელთან სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა.
 • სტატუსი - სამოქალაქო ქორწინებაში მყოფი პირი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი
 • ასაკი - 21-70 წელი (ვადის ბოლოს)
 • შემოსავალი - ნებისმიერი სახის სტაბილური შემოსავალი: ხელფასი, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი, თვითდასაქმებით მიღებული შემოსავალი
 • თანამსესხებელი - თუ თქვენი შემოსავალი არ არის საკმარისი მოთხოვნილი თანხის მისაღებად, შეგიძლიათ თანამსესხებლად აიყვანოთ სტაბილური შემოსავლის მქონე ოჯახის რომელიმე წევრი/წევრები.
   

მსგავსი სესხები

Chat Trigger