კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები
Mastercard Debit Instant

Mastercard Debit Instant არის არაპერსონიფიცირებული სადებეტო ბარათი, რომლის გაცემაც ხდება მომენტალურად ფილიალში მოთხოვნის დაფიქსირებისას. ბარათის განაღდება კი საქართველოში არსებული ნებისმიერი ბანკომატის საშუალებით არის შესაძლებელი ანალოგიური ტარიფებით.

ბარათის უპირატესობები:

  • ბარათის მომენტალური გაცემა;
  • თანხის განაღდება საქართველოს არსებულ ნებისმიერ ბანკომატში;
  • დამზადების საკომისიო 0 ლარი;
  • მომსახურების საკომისიო 0 ლარი.

მახასიათებლები

ანგარიშის გახსნა
უფასო
ბარათის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
ბარათის ვადა
2 წელი
ძირითადი ბარათის დამზადება
უფასო
ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება
10 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
10 ლარი
შეუმცირებადი ნაშთი
0 ლარი / ექვივალენტი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
უფასო
დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

- სს ხალიკ ბანკი საქართველო-ში 20,000 ლარი

- სხვა ბანკში 5,000 ლარი ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას 5,000 ლარი ექვივალენტი 
გადახდის დღიური ლიმიტი

- ფიზიკური POS - 8,000 ლარის ექვივალენტი

- ინტერნეტ გადახდა - 5,000 ლარის ექვივალენტი

 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

0,2% / 0,20 ერთეული

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 

0,2% / 0,20 ერთეული 

საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ბანკების ბანკომატები

0,2%/0,20 ერთეული

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2%/3 აშშ დოლარი/2.5 ევრო/6 ლარი

სხვა ბანკების ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

2%/3 აშშ დოლარი/2.5 ევრო/6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

ბარათით გადახდა

 უფასო

ბარათით გადახდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

უფასო

ოვერდრაფტის ოდენობა

შეთანხმებისამებრ

არაავტორიზებული ოვერდრაფტის (წლიური)  ჯარიმა

36%

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების ლოკალურად შეჩერება 

უფასო

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების შეჩერება

STOP LIST საერთაშორისო ქსელში

$50  თითოეულ რეგიონზე

მინიმალური ნაშთი არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის    

0

 

მსგავსი ბარათები