კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები

Visa Gold / Mastercard Gold

უკან დაბრუნება
Visa Gold / Mastercard Gold

მახასიათებლები

ანგარიშის გახსნა
უფასო
ბარათის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
ბარათის ვადა
2 წელი
ძირითადი ბარათის დამზადება
40 ლარი
ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო
უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება
40 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
უფასო
ბარათის სწრაფი დამზადება
ბარათის ღირებულება + 20 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
40 ლარი
შეუმცირებადი ნაშთი
0 ლარი / ექვივალენტი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
2 ლარი

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

 სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში 30 000 ლარი 
-სხვა ბანკში    7 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

 7 000 ლარის ექვივალენტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 ფიზიკური POS - ექვივალენტი 8 000 ლარი 

 ინტერნეტი  -  3 000 ლარის ექვივალენტი 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 

 0,2% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სხვა ბანკების ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

2% მინ. მინ. 30 ლარი/10 აშშ დოლარი/10 ევრო

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

ბარათით გადახდა

 უფასო

ბარათით გადახდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

 უფასო

ოვერდრაფტის ოდენობა

 შეთანხმებისამებრ

არაავტორიზებული ოვერდრაფტის (წლიური)  ჯარიმა

 36%

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების ლოკალურად შეჩერება

 უფასო

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების შეჩერება STOP LIST საერთაშორისო ქსელში

 $50  თითოეულ რეგიონზე

მინიმალური ნაშთი არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 0

მსგავსი ბარათები