კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები
Visa Platinum

მახასიათებლები

ანგარიშის გახსნა
უფასო
ბარათის ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
ბარათის ვადა
2 წელი
ძირითადი ბარათის დამზადება
120 ლარი
ძირითადი ბართის მომსახურების საკომისიო
95 ლარი
დამატებითი ბარათის დამზადება
50 ლარი
დამატებითი ბარათის მომსახურების საკომისიო
35 ლარი
ბარათის სწრაფი დამზადება
ბარათის ღირებულება + 20 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
120 ლარი
შეუმცირებადი ნაშთი
0 ლარი / ექვივალენტი
დისტანციური საბანკო მომსახურება
2 ლარი

დღიური ლიმიტი ბანკში განაღდებისას

 სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში 50 000 ლარი 
 - სხვა ბანკში   10 000 ლარის ექვივალენტი

დღიური ლიმიტი ბანკომატით განაღდებისას

 10 000 ლარის ექვივალენტი

გადახდის დღიური ლიმიტი

 ფიზიკური POS - 10 000 ლარის ექვივალენტი 

 ინტერნეტი  -  3 000 ლარის ექვივალენტი 

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები

 0%

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

0%

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები

 0,2% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის 

0,2% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ბანკომატები

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

სხვა ბანკების ბანკომატები არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

2% / 3 აშშ დოლარი / 2.5 ევრო / 6 ლარი

სს"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

პარტნიორი ბანკების ფილიალებიდან

 0,5% / 0,20 ერთეული 

სხვა ბანკების ფილიალებიდან

 2% / 3 აშშ დოლარი / 2,5 ევრო /6 ლარი

ბარათით გადახდა

 უფასო

ბარათით გადახდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის

უფასო

ოვერდრაფტის ოდენობა

 შეთანხმებისამებრ

არაავტორიზებული ოვერდრაფტის (წლიური)  ჯარიმა

 36%

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების ლოკალურად შეჩერება

 უფასო

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი მოქმედების შეჩერება STOP LIST საერთაშორისო ქსელში

 $50  თითოეულ რეგიონზე

მინიმალური ნაშთი არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის    

0

მსგავსი ბარათები