კალკულატორი ვალუტის კურსები ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ დახმარება

სესხი საბრუნავი საშუალებებისთვის

უკან დაბრუნება
სესხი საბრუნავი საშუალებებისთვის

მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის დაფინანსება, მათ შორის: ნედლეულის/საქონლის შესყიდვა, ხელფასის გადახდა,  მომწოდებლის მიმართ ვალდებულების დაფარვა, ბიუჯეტში და არასაბიუჯეტო ფონდებში მიმდინარე გადასახდელების დაფარვა, აგრეთვე საბრუნავი საშუალებების შესავსებად მიღებული შიდა და გარე სესხების  რეფინანსირებისთვის.

მახასიათებლები

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი
სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით) / განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე
უზრუნველყოფა
მოითხოვება
ვადა
36 თვემდე
თანხა
2,000 – 1,000,000 USD
ვალუტა
ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

მსგავსი სესხები

Chat Trigger