კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა უფასო1
ანგარიშის მომსახურება უფასო

¹ საბარათე საბანკო ანგარიშის გახსნა წარმოებს დისტანციური საბანკო მომსახურების პაკეტის გააქტიურებასთან ერთად