კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამომხმარებლო სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეთათვის

მიზნობრიობა

გაიცემა ბიზნესის მფლობელის და მისი  ოჯახის წევრების პირადი საჭიროებისთვის (მათ შორის: ავტოსატრანსპორტო საშუალების  შეძენის/რემონტისთვის; ავეჯის, საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისთვის; სწავლების/მკურნალობის/დასვენების საფასურის გადახდისთვის; აგრეთვე შიდა და გარე სამომხმარებლო სესხების რეფინანსირებისთვის, მათ შორის მესამე პირების სესხების ჩათვლით და ა. შ.)

ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანხა

2,000 – 50,000 USD

ვადა 

60 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

8.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

8.53%-დან

უზრუნვრლყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)