კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სესხი საბრუნავი საშუალებებისთვის

მიზნობრიობა

მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის დაფინანსება, მათ შორის: ნედლეულის/საქონლის შესყიდვა, ხელფასის გადახდა,  ბიუჯეტში და არასაბიუჯეტო ფონდებში მიმდინარე გადასახდელების დაფარვა, აგრეთვე საბრუნავი საშუალებების შესავსებად მიღებული შიდა და გარე სესხების  რეფინანსირებისთვის 

ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანხა

2,000 – 500,000 USD

ვადა 

36 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

8.00%-დან

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

8.61%-დან

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

  • სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)
  • განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე