კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სწრაფი ბიზნეს სესხი

მიზნობრიობა

ბიზნესის განვითარება და/ან სამომხმარებლო მიზნებისთვის

ვალუტა

GEL, USD, EUR

თანხა

2,000 – 50,000 USD

ვადა 

36 თვემდე

საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური

15.50%-დან

საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური

18.26%-დან

უზრუნველყოფა

მოითხოვება

ფინანსური ინსტრუმენტის ტიპი 

  • სესხი (დაფარვის ანუიტეტური/სეზონური გრაფიკით)
  • განახლებადი საკრედიტო ხაზი ტრანშის ვადით 12 თვემდე.

უპირატესობა

შემოსავლის დადასტურების გარეშე. კლიენტის საანკეტო მონაცემების საფუძველზე.