კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

დოკუმენტური ოპერაციების ტარიფები

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ში დოკუმენტურ ოპერაციებსა და საბანკო გარანტიებზე გამოსაყენებელი საკომისიოებისა და პირგასამტეხლოს ტარიფები

 

1.ადგილობრივი გარანტიები

გაცემა 30 ლარი 
მომსახურება 0.2% თვეში (ყოველთვიურად) 
ცვლილებების შეტანა 50 ლარი თითოეულ ცვლილებაზე 
ავიზირება პასუხისმგებლობის გარეშე 50 ლარი 
მოთხოვნის დაკმაყოფილება თანხის 0.1%, მინ. 30 ლარი 
საფოსტო და/ან სხვა დამატებითი ხარჯები გაწეული ხარჯების შესაბამისად 
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე) ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

 

2.საერთაშორისო გარანტიები და სტენდბაი (SB) აკრედიტივები

გაცემა 0.2%, მინ. 120 EUR
ცვლილებების შეტანა 85 EUR თითოეულ ცვლილებაზე
ავიზირება პასუხისმგებლობის გარეშე 70 EUR
დამოწმება შეთანხმებით
ანულირება 100 EUR
მოთხოვნის დაკმაყოფილება თანხის 0.2%, მინ. 70 EUR, მაქს. 500 EUR
საფოსტო და/ან სხვა დამატებითი ხარჯები გაწეული ხარჯების შესაბამისად
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე) ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 

3.აკრედიტივები (გარდა სტენდბაი (SB) აკრედიტივებისა) 

გახსნა 0.2%, მინ. 120 EUR
დოკუმენტების შემოწმება  თანხის 0.2%, მინ. 120 EUR 
ხარვეზი 30 EUR თითოეულ ხარვეზით წარმოდგენილ დოკუმენტების პაკეტზე
ცვლილებების შეტანა 85 EUR თითოეულ ცვლილებაზე
ავიზირება პასუხისმგებლობის გარეშე 70 EUR
დამოწმება შეთანხმებით
ანულირება 100 EUR
მოთხოვნის დაკმაყოფილება თანხის 0.2%, მინ. 70 EUR, მაქს. 500 EUR
საფოსტო და/ან სხვა დამატებითი ხარჯები გაწეული ხარჯების შესაბამისად
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე) ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 

4.დოკუმენტური ინკასო 

ავიზირება  20 EUR
დოკუმენტაციის გადაცემა  თანხის 0.2%, მინ. 20 EUR, მაქს. 500 EUR
პირგასამტეხლო (ვადაგადაცილებაზე) ვადაგადაცილებული თანხის (საკომისიო) მინ. 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 

შენიშვნა: მოცემული ტარიფები ვრცელდება ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. სხვა აქტივებით, მათ შორის საბანკო დეპოზიტით, უზრუნველყოფის შემთხვევაში აღნიშნულ ტარიფს ემატება საპროცენტო სარგებელი, რომლის ოდენობაც განისაზღვრება ბანკის შესაბამისი საკრედიტო კომიტეტის მიერ.მცირე და საშუალო ბიზნესი