კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

აკრედიტივი

დოკუმენტური აკრედიტივი არის ანგარიშსწორების ფორმა, რომელიც წარმოადგენს გამყიდველის წინაშე ბანკის ვალდებულებას გადაიხადოს აკრედიტივით განსაზღვრული თანხა საქონლის გაგზავნის ან მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტების დროულად და პირობების შესაბამისად წარდგენისას. ბანკი იხდის აკრედიტივით განსაზღვრულ თანხას მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველის/მომწოდებლის მხარე შეასრულებს აკრედიტივით მოთხოვნილ ყველა პირობას.