კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

პროდუქტის დასახელება გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი გრაფა

    

პრეტენზიის ხასიათი გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი გრაფა

    

პრეტენზიის შინაარსი

რა ფორმით გსურთ პრეტენზიაზე პასუხის მიღება? (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი)

წინამდებარე განაცხადის წარმოდგენით ვადასტურებ, რომ:

  • განაცხადში მითითებული მონაცემები არის ზუსტი
  • ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა
გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა http://www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 822 406 406