კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

საბანკო გარანტია

საბანკო გარანტია არის ბანკის მიერ გაცემული წერილობითი, გამოუთხოვადი ვალდებულება, რომლის საფუძველზეც ბანკი (გარანტი) ვალდებულია, გადაიხადოს საგარანტიო თანხა ბანკის კლიენტის (აპლიკანტი) მიერ ბენეფიციარის წინაშე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ბენეფიციარის მოთხოვნისთანავე.