კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

რეკვიზიტები

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"ს (სალიცენზიო მოწმობა#0110246), საქართველოს ეროვნული ბანკის 2008 წლის 29 იანვარს, #62 განკარგულებით მინიჭებული აქვს უფლება განუსაზღვრელი ვადით აწარმოოს „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით სამეწარმეო საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით.

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"ს საზედამხედველო ორგანოა საქართველოს ეროვნული ბანკი - www.nbg.gov.ge

 

სააქციო საზოგადოება "ხალიკ ბანკი საქართველო"

  • იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, 0171, კოსტავას ქ. 74 (ცენტრალური ფილიალი)
  • საფოსტო მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 40 (სათავო ოფისი)  
  • კონტაქტ-ცენტრი: ტელ.: +995 32 2 24 07 07, E-mail: info@hbg.ge
  • ბანკის კოდი: HABGGE22
  • საიდენტიფიკაციო კოდი: 205 236 537 

 

 საკორესპონდენტო ბანკები

 

საკორესპონდენტო ანგარიშები

 ბანკის დასახელება

ქვეყანა 

SWIFT BIC

 

 ბანკის დასახელება

ქვეყანა 

SWIFT BIC 

საქართველოს ეროვნულ ბანკი

საქართველო
თბილისი

BNLNGE22

 

Halyk Bank Kazakhstan

KAZAKHSTAN
Alma Ata

HSBKKZKX

ბანკი "ქართუ"

საქართველო
თბილისი

CRTUGE22 

 

КБ«Москоммерцбанк»(АО)

RUSSIA
Moscow

RUB: 30101810045250000951
BIC: 044525951
ს/ა: 30111810600001204023

საქართველოს ბანკი

საქართველო
თბილისი

BAGAGE22